Manawatu H.R.C. – Sunday 5 November 2016

Kate Jackson – 2nd – Driver: Jay Abernethy
Manawatu H.R.C. – Thursday 3 November 2016
American Mary – 3rd – Driver: Jay Abernethy